Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

In Jikse-libben.jpg

 

 

    ferhalebondel   

   In Jikse-libben

    Afûk/Utjouwerij Fryslân, Ljouwert, 2008

   

 In Jikse-libben waard opnommen yn 'e brosjuere 10 Books from Friesland, foar de Frankfurter Buchmesse 2013. Sjoch op: www.sirkwy.nl

 

 resinsjes:

- yn 'e LC 03-10-2008

 

In Jikse-libben kaam út yn 'e rige Fryske Modernen