Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Goeie.jpg

 

 

    dichtbondel

    Goeie is it wachtwurd    

    Utjouwerij Frysk en Frij, 2004

   

 

 

 

   

 

Oersjoch fan resinsjes

Harkje nei it ynterview mei Karen Bies.

Harkje nei it fers Daam.

De fersen 'Fytse' en 'Om dij' binne opnommen yn de sammelbondel Zacht gezicht aan zacht gezicht (Uitgeverij kleine Uil). By de presintaasje op Roze Zaterdag 2011 yn Grins haw ik se beide foarlêzen (sjoch foto)).

Noch te besetten by: www.boekwinkeltjes.nl