Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Fêst wurk

Undersyksmeiwurker by de Fryske Akademy:

 - fan 2001 o/m 2011 korreksje en printreemeitsjen fan it Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal (WFT) (diel 18 o/m 25)

- dêrnei behelle by oare projekten, lykas Frysk Filologekongres (2012 en 2014), Taalweb en Redaksje Literêre Rigen

- wurket mei oan it Online Nederlânsk-Frysk wurdboek

Oar 'fêst wurk':

- redaksjelid Frysk literêr tydskrift ensafh 

(www.ensafh.nl)

(sjoch ek artikel oer ensafh, maart 2011 yn 'e LC)

- redaksjelid en besoarger fan De Pet, doarpskrante Alde Leie (www.aldeleie.nl)