Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

FOARLÊZERIJ

Yn Brussel yn it ramt fan it Transpoesie Festival foarlêzen op de Conference on Multilingual Education and Cultural Expression op 27 septimber 2018.

In besite oan Ierlân (2017): mei Réaltán Ní Léannaín, Mansion House Dublin, 8 maart 2017

In besite oan Malta (2016):

 - Poetry in Potato Bags

 - op Finster op Fryslân

 - op de Ayo-tún

 

Filmke 'Fryske les' op www.ensafh.nl. Hjir ek te finen as 'De brokjes fan Janneke Spoelstra' (2011).

Yn it ramt fan Keppelfeest, Froubuorren (2011): Dânse op 'e dyk

Gedichten yn Dichterby , app mei poëzij fan Fryslân (foar de app-leazen (lykas ik sels) tel. 085-2102015): Aldebiltsyl (nû. 8), Boerum (nû. 33), Feinsum (nû. 76), Froubuorren (nû. 82), Hoarne (nû. 99), Hijum (nû. 95) 

Foto's  ensafh-feest maart 2011

Literêr Sirkwy 13 febr. 2011, Galery de Garaazje, Stiens.