Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Oersettingen

logoOerset.jpg

 

- út it Nederlânsk en Ingelsk nei it Frysk

- út it Frysk en Ingelsk nei it Nederlânsk


Spesjalisaasjes: genêskunde, mikrobiology, lânbou en literatuer.

 

 

Lid Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

U.o. meiwurke oan:

- Prisma woordenboek Fries (sjoch: Skriuwerij) 

 

KvK Leeuwarden 01086950