Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Boeken fan Janneke Spoelstra:                                    Foarlêzerij

wat_ze_dan_dacht_v_lr.jpg

 FPB-LANGST-DAGEN-WEB.jpg

  In Jikse-libben.jpg

  Goeie.jpg


 

Wat ze dan dacht Langst fan 'e dagen In Jikse-libben Goeie is it wachtwurd
oersetting 2013

dichtbondel 2011

ferhalebondel 2008

dichtbondel 2004

Boeken mei oaren:          

omslach ierappels.jpg

 

Prisma Fries 2016 resizeImage.php.jpg

Literatuerrûte Ljouwerteradiel.jpg

 Jubileumboek MNenW.jpg

 

Bêste ierappels Prisma woordenboek Fries Literatuerrûte Ljouwerteradiel MNenW, wat betsjut dat...

2008

2007 (5e pr. 2016)

2000

jubileumboek, 1998

Ferskaat:

   

De kleine Fries voor dummies 

 

Feest Mune.jpg

Pan.jpg

DE LAATSTE MAANDEN VAN DE ZESDE KLAS.jpg

 

De kleine Fries voor Dummies Feest op 'e Mûne Pan De laatste maanden van de zesde klas
 2013 revu, 2010 oersetting fan Pan, Knut Hamsun, 2000 1974