Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
.NL
FRYSK
ENGLISH

Goeie.jpg

 

 

   gedichtenbundel (Fries)

   Goeie is it wachtwurd

    Utjouwerij Frysk en Frij, Leeuwarden, 2004

 

 

 

 

 

Recensie:

         Friese literatuursite Jelle van der Meulen