Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
.NL
FRYSK
ENGLISH

3e druk De-kleine-Fries-dummies-422x600.jpg
 
Janneke Spoelstra
ISBN 978-90-430-2878-3
Pearson Benelux / BBNC Uitgevers B.V (www.bbnc.nl)
Paperback €8,95
Ebook €5,99
 
Interview met Radio Gasterlân op zaterdag 23-11-13 
 
Recensie in de Leeuwarder Courant van woensdag 4-12-2013
 
Mei 2019 is de 3e druk uitgekomen!